NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TIẾNG ANH

Cùng IES học giờ Anh chuyên ngành mang đến vị trí hành chủ yếu nhân sự, đó là một Một trong những địa chỉ không thể không có trong mỗi chủ thể. Và có nhiều trường đoản cú vựng siêng ngành nhưng vị trí này liên tục áp dụng nhất là lúc thao tác làm việc cho công ty quốc tế hoặc công tynhân sự người quốc tế.

Từ vựng giờ đồng hồ Anh trong cai quản nhân sự với tuyển dụng

HR - Human Resources: mối cung cấp nhân lực (nhân sự)

HR manager: trưởng phòng nhân sự

Strategic human resource management (SHRM)/strəˈtiːʤɪk ˈhjuːmən rɪˈsɔːs ˈmænɪʤmənt/: Chiến lược quản trị nhân sự

Recruit /rɪˈkruːt/: Tuyển dụng

Headhunt /ˈhedhʌnt/: Tuyển dụng tính năng (săn đầu người)

Recruitment agency /rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsi/: cửa hàng tuyển dụng

Vacancy /ˈveɪkənsi/: Vị trí trống, nên tuyển chọn mới

Job advertisement /dʒɑˈædvəːtaɪzmənt/: Thông báo tuyển dụng


Bạn đang xem: Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh

*

Background kiểm tra /ˈbækɡraʊnd tʃek/: Việc xác minh thông tin về ứng viên

Labor law /ˈleɪbɚ lɔː/: Luật lao động

Corporate culture /ˈkɔːpərɪt ˈkʌlʧə/: Văn hóa doanh nghiệp

Organizational chart /ˌɔrɡənəˈzeɪʃənəl tʃɑːrt/: Mô hình tổ chức

Collective agreement /kəˈlektɪv əˈɡriːmənt/: Thỏa ước lao cồn tập thể

Job applicant /dʒɑːb ˈæplɪkənt/: Người nộp đơn xin việc

Interview /ˈɪntəvjuː/: Phư vấn

Candidate /ˈkændɪdət/: Ứng viên

Job title /dʒɑːbˈtaɪtl/: Chức danh công việc

Probation /proʊˈbeɪ.ʃən/: Thời gian test việc

Từ vựng tiếng Anh về những tài năng tuyển dụng

Selection criteria /sɪˈlekʃən kraɪˈtɪər i ə/: Các tiêu chuẩn tuyển chọn

bộ vi xử lý Core competence /kɔːrˈkɑːmpɪtəns/: Kỹ năng quan trọng yêu thương cầu

Soft skills /sɒft skɪls/: Kĩ năng mềm

Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: Năng lực, phđộ ẩm chất

Multitasking /ˈmʌltiˌtæskiŋ/: Khả năng có tác dụng nhiều việc cùng một thời gian (nhiều nhiệm)

Organizational skills /ɔːrɡənəˈzeɪʃənəl skɪls/: Khả năng tổ chức

Leadership /ˈliːdəʃɪp/: Khả năng dẫn dắt, lãnh đạo

Self-discipline /ˌselfˈdɪsɪplɪn/: Tính kỷ chế độ (kỷ biện pháp từ bỏ giác)

Teamwork /ˈtiːmwɜːk/: Kỹ năng làm việc nhóm

Honesty /ˈɑːnəsti/: Tính trung thực

Creativity /ˌkrieɪˈtɪvɪt̬i, ˌkriə-/: Óc sáng sủa tạo

Perseverance /ˌpəːsəˈvɪrəns/: Sự kiên trì

Patience /ˈpeɪʃəns/: Tính kiên nhẫn

Innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/: Sự thay đổi (mang ý nghĩa thực tiễn)

Business sense /ˈbɪznɪs sens/: Am phát âm, gồm đầu óc ghê doanh

Enthusiasm /ɪnˈθuːziæzəm/: Sự nhiệt huyết, thân yêu (với công việc)

Từ vựng tiếng Anh về hồ sơ tuyển chọn dụng

Curriculum vitae /kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ/: Sơ yếu lý lịch

Competency protệp tin /ˈkɑːmpɪtənđắm đuối ˈproʊfaɪl/: Hồ sơ kỹ năng

Job mô tả tìm kiếm /dʒɑːb dɪˈskrɪpʃən/: Bản miêu tả công việc

Application size /ˌæplɪˈkeɪʃən fɔːrm/: Form chủng loại lên tiếng nhân sự Khi xin việc

Application letter /ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n ˈlɛtə/: Thỏng xin việc

Medical certificate /ˈmedɪkəl səˈtɪfɪkət/: Giấy đi khám sức khỏe

Criminal record /ˈkrɪmɪnəl rɪˈkɔːrd/: Lý lịch bốn pháp

Diploma /dɪˈpləʊmə/: Bằng cấp

Offer letter /ˈɒfə ˈlɛtə/: Thư mời thao tác (sau khoản thời gian bỏng vấn)


Xem thêm: Cách Chế Biến Thịt Lợn Mán 7 Món, Đặc Sản Lợn Mán

*

Disciplinary procedure /ˈdɪsəplɪneri prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình xử lý kỷ luật

Direct labor /dɪˈrektˈleɪbə/: Lực lượng lao đụng trực tiếp

Compassionate leave sầu /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ câu hỏi Lúc tất cả người thân vào mái ấm gia đình mất

Career ladder /kəˈrɪərˈlædər/: Nấc thang sự nghiệp

Employee relations /ˌemplɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ thân nhân viên cấp dưới cùng cấp cho trên quản lí lý

Disciplinary hearing /ˈdɪsəplɪneri ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

Employee termination /ˌemplɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự thải trừ nhân viên

Annual leave sầu /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phnghiền năm

Discipline /ˈdɪsəplɪn/: Nề nếp, kỷ cương, kỷ luật

Disciplinary action /ˈdɪsəplɪneri ˈækʃən/: Hình thức kỷ luậtConflict of interest /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪntərəst/: Xung bỗng dưng lợi ích

Employee rights /ˌemplɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền thích hợp pháp của nhân viên

Labor contract /ˈkɒntræktˈleɪbə/: Hợp đồng lao động

Paternity leave /pəˈtɜːnəti liːv/: Nghỉ sinh con

Rostered day off /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày ngủ bù

Maternity leave /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ tnhị sản

Sichồng leave sầu /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

Paid leave sầu /peɪd liːv/: Nghỉ phxay tận hưởng lương

Unpaid leave sầu /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phxay không lương

Timesheet /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chấm côngRotation /rəʊˈteɪʃən/: Công vấn đề theo ca

Từ vựng giờ Anh về lương với an sinh xã hội

Pension fund /ˈpenʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

Seniority /siːˈnjɔːrət̬i/: Thâm niên

Starting salary /stɑːtɪŋ ˈsæləri/: Lương khởi điểm

National minimum wage /ˈnæʃənəl ˈmɪnɪməm weɪdʒ/: Mức lương về tối thiểu

Base salary /ˈbeɪsɪkˈsæləri/: Lương cơ bản

Pay scale /peɪ skeɪ /: Bậc lương

Average salary /ˈævərɪdʒ ˈsæləri/: Lương trung bình

Wage bill /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Wage /weɪdʒ/: Tiền công

Payroll /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

Salary /ˈsæləri/: Tiền lương

Bonus /ˈbəʊnəs/: Thưởng


*

Performance bonus – /pəˈfɔːrməns ˈbəʊnəs/: Ttận hưởng theo hiệu suất

Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔːrəns/: Bảo hiểm y tế

Social insurance /ˈsoʊʃəl ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm xã hội

Overtime /ˈoʊvəaɪm/: Thời gian làm thêm giờ, chi phí có tác dụng thêm giờ

Unemployment insurance /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm thất nghiệp

Personal income tax /ˈpɜːsnl ˈɪnkʌm tæks/: Thuế các khoản thu nhập cá nhân 1 IES Education